4.8030303030303 1 1 1 1 1 Rating 4.80 (66 Votes)

finans eğitimi

İşletmeler için finansal yönetim kritik başarı faktörüdür. Finansal kaynakları iyi yönetilmeyen işletmeler kısa sürede varlıklarını yitirirler.

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Günümüzde küresel rekabetin yarattığı piyasa koşullarında finansal kaynaklarını en iyi yöneten işletmelerin başarılı işletmeler olduğu gerçeği tüm iş profesyonelleri tarafından kabul görmektedir. Değişen ekonomilerde işletme sermayesi yönetimi ve risk kontrolünün önemi gün geçtikçe artan finansal konular içinde yer alıyor. İşletmeler için tüm finansal yapının sağlıklı gelişmesi ve finansal dengenin korunması için finans alanında yetişmiş iş gücü ihtiyacı her dönem artmaktadır.

Meb onaylı finans eğitimi konusunda uzman akademisyenler ve sektörün uzmanları tarafından bu amaca hizmet eden detay ve uygulamalarla hem firma personelleri hem de bireysel kariyerlerini geliştirmek isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Kurumumuz tarafından hazırlanan uygulamalı finans eğitimleri, klasik finans kursları konseptinin ötesinde bu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanmış ve planlanmıştır.

Süre: 04 - 12 Mayıs 2019 / 4 Gün Cts. Pz. 10.00 - 17.30 Kadıköy Fiyat:1.200.- TL + KDV %8

 

Finans Uzmanlığı Eğitimi'nde Amaç

MEB onaylı finans yönetimi eğitimi finansal yönetim uzmanlığı ve finansal uygulamaları en etkin yöntemlerle katılımcılarına kazandırmaktadır.

Finans kursunu tamamlayan katılımcılar, temel finans eğitimi almış, finansal bilgi ve finansal yönetim konusunda altyapıya sahip olmuş ve aynı zaman da finans bölüm yönetimi alanında finansal kavramlar ve mali tablolar konusunda yetkinliklerini geliştirerek mevcut bilgilerini üst seviyede arttırmış olacaklardır. Uygulamalı anlatımlarla Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Finansal Sistem, Mali Piyasalar ve Mali Araçlar ile ilgili çözümler konularında katılımcıların uzmanlaşmasını sağlayacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Profesyonel finans piyasası içinde yer alıp kendini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler, kariyerinin başında olup çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyen profesyonel adaylar, yeni mezun ve öğrenciler, sektör değiştirmek isteyen profesyoneller, tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile girişimciler ve girişimci adayları.
Program Sonunda Katılımcılara, MEB Onaylı Sertifika ve Akademik Platform Uzmanlık Sertifikası ile zengin eğitim dokümanlarının yer aldığı CD’ler verilmektedir.

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme, Bonus ve World karta 4 taksit (vade farksız)

Ücrete dahil olanlar: çay, kahve ikramları, eğitim dokümanları ve CD'ler.
Sertifika: MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

 

 FİNANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ


1.FİNANS YÖNETİMİNE GİRİŞ

Finansal Yapının İşlevleri:  Bir işletmenin başarılı bir bicinde ticari hayatına devam edebilmesi ve faaliyetlerini sağlıklı olarak devam edebilmesi için ürettiği mal ve hizmetler aracılığı ile makul bir kar sağlamalıdır. Bu karlılığın sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için finansal yönetim elzemdir.  İşletmenin ihtiyaç duyduğu Finans (para, fon ya da sermaye), bu finansın temin edilmesi (finansman) ve temin edilen finansmanın en verimli şekilde yönetilmesini (finansal yönetim) gerektirir.

Finans Sisteminin Temelleri ve İşleyişi:  İşletmenin faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu fonları en uygun şartlarda bulmak, bulunan fonların en verimli ve etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak sistemin temellerini oluşturur.

Finans Yönetiminin Temel Fonksiyonları:  İşletmelerin ellerindeki kaynaklar ile en doğru yatırım kararlarını vermeleri (yatırım kararları) ile ne kadar fona gereksinim olduğunun belirlenmesini, söz konusu fonların ne zaman, ne şekilde ve dereden karşılanacağının tespitini (finansman kararları) ifade eder.

Türkiye’de Finansal Sistem: Ülkemizdeki finansal sistem, temelde bankalar ve hisse senedi piyasaları aracılığı yürümektedir.

Finans Yöneticisinin Görevleri:  Bir finans yöneticisinin görevleri çalıştığı işletmelerin büyüklüğüne ve faaliyet alanlarına göre değişiklik göstereceğinden, standart bir tanımlama yapmak mümkün değildir. Genel olarak nispeten küçük ve orta ölçekli işletmelerde görev alan finans yöneticileri kaynak temininden ham madde ve malzeme alımlarına, vergi ile ilgili işlemlerden muhasebe işlemlerine kadar birçok işlevi yerine getirirler. Büyük işletmelerde ise finans yöneticisinin görev ve sorumluluk alanı daha da geniştir.  Saydığımız görevlerin yanı sıra planlama ve bütçeleme, yatırımların yönetilmesi, maliyetlerin kontrolü gibi görevleri de ifa ederler.

2.TEMEL VE YARDIMCI FİNANSAL TABLOLAR

Mali Tablolar: Muhtelif kanunların zorunlu tuttuğu mali tablolar şirketlerin belli bir döneme ait faaliyetlerini gösterir.  Bilanço, gelir-gider tablosu,  kar dağıtım ve nakit akım vb. tablolar şirketlerin performansının anlaşılmasında kullanılır.

Tek Düzen Hesap Planı:  Tanım olarak kısaca, yapılan mali işlemlerin kaydedilebilmesi için belirli bir sistematikle oluşturulmuş hesap planı şeklinde ifade edilebilir.

Mali Tablo İlkeleri:  Mali tablo ilkeleri, düzenlenmesi gereken temel mali tablolar için uygulanması gereken kurallar bütünüdür.

Bilanço Tablosu:  Düzenlenmesi gereken tabloların en önemlilerinden olan bilanço, bir işletmenin varlıklarını ve bu varlıkların temin edildiği kaynaklarını göstermek amacıyla düzenlenen mali bir tablodur.

Gelir Tablosu:  Dönemsel olarak bir şirketin maliyet, satış, faaliyet giderleri, faaliyet dışı gelir-gider, vergi karşılıkları ve kâr-zarar durumunu gösteren mali tablolardan birisidir.

Nakit Akım Tabloları: Belirli bir faaliyet döneminde bir işletmenin ortaya çıkardığı nakit akımını izah etme amacına matuf tablolardır.

Özkaynak Değişim Tabloları: Bu tablo, işletmelerin dönemsel olarak özkaynaklarında oluşan değişiklikleri açıklar. Bilhassa kategorik olarak sermaye işletmeleri denilen işletmelerde özkaynaklarda oluşan her çeşit değişimi toplu bir biçimde ve net olarak gösterebilmek amacıyla hazırlanır.  

Net İşletme Sermayesi Analizi:  Bir işletmenin sahip olduğu net işletme sermayesinin dönemsel olarak temin edildiği kaynakları ve kısa dönemli borçların karşılaştırıldığı analizlerdir.

Mali Analiz Teknikleri:  Bir işletmenin umumi iktisadi durumunun ortaya çıkarılabilmesi, hazırlanacak finansal tabloların genel kabul görmüş standartlara uyularak analiz edilmesiyle mümkündür.  Analiz çalışmalarının özellikle Muhasebe Genel Tebliğleri ve genel muhasebe ilkelerine göre yapılması bir zorunluluktur.

Karşılaştırmalı Tablolar: Mukayeseli tablolar olarak da adlandırılan bu tip dinamik tablolar aynı uzunluktaki süreleri içeren ardışık dönemlerin finansal tablolarının karşılaştırılması neticesinde zaman içinde meydana gelen değişimleri inceler.

Değişim Analizleri: Bu analiz türü, bir firmanın gelişme seyrinin hangi yöne doğru olduğunun anlaşılmasına imkân veren bilgiler içerir. Beklenmedik olağanüstü bir değişim meydana gelmediği takdirde bu analiz firmanın geçmişten geleceğe belli bir gelişme trendini gösterir şekilde olacağı beklenir.

Trend Analizleri:  Bir firmaya ait finansal tablolardaki kalemlerin belli bir zaman periyodunda izlediği trendlerin takip edilmesine olanak veren analizlerdir.

Yüzde Analizleri: Söz konusu analizler işletmelerdeki bir ya da daha fazla hesap dönemine ait bilançodaki, varlıkların ve kaynakların toplamı 100 olarak kabul edildiğinde bilançodaki beher kalemin varlıkların ya da kaynakların içindeki oranının kaç olduğunu inceler.  

Oran Analizleri: Düzenlenen malî tablolarda yer alan iki ya da daha fazla kategorinin birbirlerine olan oranlarının ne olduğunu belirlemek amacıyla yapılan analizlerdir.

Likidite Oranları: İşletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme gücüne sahip olup olmadıklarını ve yeterli çalışma sermayesinin olup olmadığının anlaşılabilmesi maksadıyla yapılan ve likiditesi yüksek olan dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları karşılayabilme gücünü ortaya koyan verilerdir.

Mali Yapı Oranları: Şirketlerin öz sermayeleriyle borçları arasındaki münasebeti incelemek amacıyla hesaplanır.

Faaliyet Oranları: Verimlilik analizi olarak da bilinen faaliyet oranları, işletmelerin yapmış oldukları satışlar ile varlık kategorileri arasındaki korelasyonu inceler.

Karlılık Oranları: İşletmelerinin kârlılıklarının (rantabilitesinin) yeterli seviyede olup olmadığını gösterir.

Başabaş Noktası Analizleri:  Bu analizler incelenen bir ürünün kar ve zararının hangi noktada başabaş olduğu, bir başka ifade ile birbirlerine eşit olduklarını gösterir.

DUPONT Mali Kontrol Sistemi:  Dupont analiz tekniği ile farklı sahalardaki hesap edilen oranların sistematik bir biçimde izlenerek firmanın sahip olduğu maliyet sisteminin etkinliği, yürüttüğü faaliyetlerin yeteri kadar etkin olup olmadığı, borçlanma politikaları ve firmalar için asıl hedef olan özsermaye karlılığındaki performansı tespit edilir.   

Finansal Kontrol: İşletmelerin başarısında büyük öneme sahip olan finansal planlamanın anlamlı olabilmesi için işletmelerin bir kontrol sistemine de sahip olmaları gerekir. Bu sayede finansal planların uygulanabilirliği sağlanabilecek ve piyasa şartlarında bir değişiklik olduğunda söz konusu değişikliklere adapte olabilmek için gerekecek düzeltmeler hızlı bir biçimde yapılabilecektir. 

3.FİNANSAL ANALİZ ve PLANLAMA TEKNİKLERİ

Nakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler:

Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşur:  İşletmeler kara geçiş analizinde, ne kadar ürünü hangi fiyattan satmaları gerektiği, masrafların miktarını ve hadeflenen karı tutturabilmek için ne kadar ürün satmaları gerektiğini sorgularlar.

Temel ve Yardımcı Mali Tablolar Aracılığıyla Şirketi Anlamak, Geleceği Okumak:

Yüzdeler, Trend Ve Oran Analizleri:  Belli başlı bilanço kalemlerini senelik satış bedelinin yüzdesi olarak tahmin etmek, bir firmanın bir sonraki dönem ne kadar finansman ihtiyacı olduğunun belirlenebilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi olduğundan, bilhassa yeni kurulmuş bir işletmenin ihtiyaç duyduğu finansman miktarının belirlenmesinde oranlardan (rasyolardan)  bir finansal planlama aracı olarak istifade edilmektedir.

Finansal Planlama:  Finansal planlama, işletmelerin finans yöntemiyle alakalı bütün planlarının programlar halinde düzenlenerek işletmenin diğer faaliyet planlarıyla birleştirilerek uyumlu hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. 

Etkin Finansal Planlama Teknikleri: Bir takım araçlar kullanılarak işletmenin yatırım değerini maksimize etmeye yardımcı olacak kararlara ulaşılırken, işletmenin zayıf ve güçlü yanlarını belirleme çalışmalarında mali tablolardan yararlanılır.

Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar ve Tahmin Yöntemleri:   Tahmin süreci belirlenen zaman zarfındaki nakit giriş ve çıkışlarını kapsar ve bir finansman açığının söz konusu olup olmadığı ortay çıkarılmış olur. Bu konu işlenirken tahmin süreçleri, kullanılan araçlar ve yöntemler detaylı olarak incelenecektir.

Proforma Bilanço: Proforma bilançolar işletmelerin gelecekte yapmayı planladıkları faaliyetler için ne kadar fona ihtiyaç duyacaklarının tespiti amacıyla düzenlenir.   

Gelir Tablosu: Gelir tablosu, işletmelerin dönemsel olarak kazandıkları bütün gelirlerle tüm giderleri ve bunların neticesinde işletmenin elde ettiği dönemsel net kârı ya da zararı gösterir.

4.BÜTÇELEME ve BÜTÇE KONTROL TEKNİKLERİ

İşletmelerde Planlama ve Bütçeleme:  Bütçelemenin tarihi seyrine bakıldığında önceleri daha ziyade giderleri sınırlandırma ve kontrol altına alma amacına yönelik iken şimdilerde işletmelerin finansal kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesinin aracı olarak işlev görmektedir. Bu yaklaşımın bir neticesi olarak bütçeleme tekniklerinden planlama fonksiyonunun ifasında önemli ölçüde yararlanılır olmuştur.   

Stratejik Planlama ve Bütçeleme:  Stratejik planlama; bir işletmenin misyonunun ve vizyonunun, uzun ve kısa vadeli performans hedeflerinin ve stratejilerinin belirlenmesidir. Stratejik planlama yapılırken öncelikle bir durum analizi yapılarak işletmenin konumu belirlenir. Ardından ulaşılmak istenilen nokta tespit edilir.  Sonrasında ise işletmeyi olduğu konumdan hedeflenen noktaya ulaştıracak faaliyetleri genel hatlarıyla ortaya koyan strateji belirlenir. 

Bütçeleme, Bütçe Sistemi, Bütçe Türleri:  Pazarlama fonksiyonu ile ilgili bütçeler (Satış bütçesi, Satış giderleri bütçesi, Satın alma bütçesi),  Üretim fonksiyonu ile ilgili bütçeler (Materyal (malzeme ) bütçesi, İşgücü bütçesi, Genel üretim giderleri bütçesi), Öteki finansal bütçeler(Genel yönetim giderleri bütçesi, Yatırım bütçesi, Nakit ve benzeri değerler bütçesi)

Satış Gelirleri Bütçesi ve Satış Miktar Bütçesi: Satış gelirleri bütçesi satış miktarlarının satış fiyatları ile çarpılması işlemiyle bulunmaktadır. Satış miktar bütçesi ise işletmelerin dönemler bazında satış miktarlarını gösterir.

Satış Tahminleri:   Satış tahminleri için yapılan analizlerden maksat, işletmenin ürün ya da ürünleri ile ilgi bir sonraki dönemde satışların hangi seviyede olabileceğinin öngörülebilmesidir.   

Satış Tahmin Süreci, Teknikleri:   Satış tahmininin aşamaları üç merhaleden müteşekkildir. Süreç; genel ekonomik tahminlerin yapılması,  firmanın faaliyette bulunduğu endüstri ile ilgili satış tahmininin yapılması ve son olarak ürünlerin satışı tahmininin yapılması şeklindedir. Satış tahmini yapılırken Niteliksel (kalitatif) ya da Niceliksel (kantitatif) satış tahmin teknikleri kullanılır. 

Bütçelenmiş Mali Tablolar: Nakit Bütçesi, Proforma Bilanço, Proforma Gelir Tablosu, Proforma Fon Akım Tablosu

İşletme Bütçelerinin Kontrolü ve Analizi:

Bütçeler Aracılığıyla Kontrol ve Sapma Analizleri: Bir işletmede oluşan fiili maliyetler ile standart maliyetler arasındaki farkı ifade eden sapma kavramı, fiili maliyetin fazla olduğu durumda olumsuz sapmayı, standart maliyetin fazla olduğu durumda ise olumlu sapmayı ifade eder.

Bütçe Kontrolünde Esnek Bütçeler:  Bütçe kontrolü; işletmelerde belirlenen amaçlardan sapma durumlarının tespiti ve analizi işlemlerini kapsar. Bütçe kontrolünde esnek bütçe, bir faaliyet dönemi sonunda fiili ve tahmini çalışma hacimlerinde ortaya çıkan farklılıkların işlemenin değişken giderleri üzerindeki etkilerini görebilmek amacı ile kullanılır.

Karlılık Analizi ve Kontrolü:  Bir işletmenin finans yönetiminin en önemli görevlerinden birisi de işletme değerini geliştirmeye çalışmak olduğundan; bu noktada sadece karlılığı değil aynı zamanda finansal riskleri de göz önüne alarak risk analizlerini yapmak ve karlılık-risk dengesini gözetmek durumundadırlar. 

Mamuller Bazında Karlılık Kontrolü:

Satış Bölgeleri Bazında Karlılık Kontrolü:

Müşteriler Bazında Karlılık Kontrolü:

Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları:  Paranın zaman değeri kavramı, parada zaman içerisinde meydana gelen aşınma oranı olarak ifade edilebilir. Bu değer paranın belli bir süre için kullanım hakkına mukabil ortaya çıkar.  

İskonto Oranının Hesaplanması: Bir işletmeye yatırım yapmış olanların yaptıkları yatırım karşılığında ne oranda kazan elde edeceklerinin gösterilebilmesi için işletmenin tespit edilen gelecek bir tarihte sahip olacağı nakit akımının günümüzdeki değerine indirgenme işleminde kullanılan oranı ifade eder. 

5.BÖLÜM: İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

Nakit Planlaması ve Yönetimi:

Stok Planlaması ve Yönetimi: Bir işletmenin stoklarını optimum seviyede tutabilmesi için ne kadar stok tutulması gerektiğinin doğru olarak belirlenmesi ve stokların sürekli olarak izlenmesi gerekir.

Alacak Planlaması ve Yönetimi:

Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi:

Alacak Tahsil/Yönetim Politikaları:

İyi ve Kötü Alacakların Sınıflandırılması:

Kar Dağıtımı ve Vergisel Analizi:

İstisnalar:

Vergi Uygulamaları:

Uygulama Örnekleri:

6.BÖLÜM: FİNANSAL KAYNAKLARIN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ

Satıcı Kredileri (Ticari Borçlar)

Banka Kredileri

Kredi Başvuru Dosyası Hazırlığı

Kredi Tekliflerinin Bankalarca Değerlendirilmesi

Teminat Yönetimi, Teminat Mektupları (Garanti, İpotek, Diğer Teminatlar):

Leasing / Factoring / Forfaiting:  İşletmeler ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayabilmek için çeşitli yöntemlerden yararlanırlar. Bunlardan Leasing, işletmenin ihtiyaç duyduğu malın mülkiyetinin leasing şirketinde kalacak şekilde işletmeye sağlanması, işletmenin de aldığı mal karşılığında malın bedeli tamamen ödenim mülkiyeti işletmeye geçene kadar leasing şirketine kira ödemesi şeklinde çalışan bir sistemdir.

Faktoring (Factoring), bir işletmenin kısa vadede ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayabilmek amacıyla mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarını devrederek gerekli finansmanı sağlama yöntemidir.

Forfaiting ise işletmenin gerçekleştirdiği ihracat-ithalat işlemlerinden doğan vadeli alacaklarının  rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) satılması ile elde edilen bir finansman sağlama yöntemidir.